portfolio/

kun­derne og opgav­erne spæn­der vidt,
fra min­is­terier til museer,
– online og offline

– har løst opgaver for
Socialmin­is­teriet
Social­styrelsen
Ankestyrelsen
Velfærd­ste­knologi Aarhus Kom­mune
Kul­turhis­toriske museer
Dansk Land­brugsråd­givn­ing
Samar­be­j­dende Uni­ver­siteter
Djøf-Bladet
Data­graf
Alexan­dra Insti­tut­tet
Roskilde Fes­ti­val
+ mange andre…

se eksem­pler under punkt 1/ 2/ 3/